jump to content

HYBU YMCHWIL A DATBLYGU MEWN GWYDDORAU BYWYD UWCH

Mae’r rhwydwaith yn cynnig cyfle i fentrau ymgysylltu â phrifysgolion ar gyfer ymchwil a datblygu. Mae’r gallu gan ein harbenigwyr i weithio gyda mentrau er mwyn datblygu prosiectau ymchwil a datblygu. Os yw menter yn awyddus i ddatblygu cynnyrch neu brosesau newydd, neu ddatrys problem, gall y rhwydwaith hwyluso a chynnal astudiaethau ymchwil a datblygu byrdymor.

Mae’r wybodaeth a’r sgiliau o fewn y rhwydwaith yn amlddisgyblaethol, ac rydym yn annog mentrau sy’n ymwneud â phob thema gwyddor bywyd i gysylltu â’r rhwydwaith i weld a oes cyfle i ddatblygu cydweithrediad. Mae’r arbenigwyr yn canolbwyntio’n bennaf ar wyddorau bywyd uwch, sy’n cynnwys nifer o themâu, gan gynnwys y canlynol:

Meddygaeth Atffurfio

Mae’r rhwydwaith yn cynnig cyfleusterau amrywiol i gynorthwyo mentrau â’u hanghenion ymchwil a datblygu, gydag arbenigedd mewn peirianneg meinweoedd, therapi genynnau, bioleg foleciwlaidd a pheirianneg fiofeddygol. Rydym yn sicrhau bod modd datblygu cymwysiadau meddygaeth atffurfio hyfyw o safbwynt masnachol, ac effeithiol o safbwynt clinigol. Bydd y cymwysiadau hyn yn ddiogel a gellir eu hatgynhyrchu am gost dderbyniol.

Therapiwteg

Mae therapiwteg uwch yn strategaeth ar gyfer trin neu atal clefydau sy’n ystyried pa ddulliau fydd yn effeithiol ar gyfer pa gleifion ar sail ffactorau genetig ac amgylcheddol a ffordd o fyw. Gall targedu cleifion neu grwpiau o gleifion yn fwy cywir, er mwyn atal neu drin clefyd penodol, arbed costau ac osgoi sgil-effeithiau.

Biogydnawsedd a Gwerthuso Diogelwch

Mae’r agwedd hon ar ymchwil a datblygu’n archwilio’r rhyngweithiad rhwng systemau byw neu feinweoedd a deunyddiau megis nanoronynnau neu ddeunyddiau nanostrwythuredig, a hynny er mwyn canfod a ydynt yn fiolegol gydnaws. Mae ymchwil o fewn y thema hon yn ymwneud â nifer o feysydd, megis nanoddiogelwch a sgrinio tocsicoleg, gan gynnwys profi biogydnawsedd, a gweithredu a gwella rhaglenni a phrotocolau gwerthuso diogelwch newydd.

Biosynwyryddion a Dyfeisiau

Mae’r prifysgolion partner yn cynnig gwybodaeth arbenigol a chyfleusterau amrywiol sy’n sicrhau bod modd datblygu technegau gwneud diagnosis a dyfeisiau meddygol, gan gynnwys eitemau y gellir eu gwisgo, dyfeisiau ar gyfer llawdriniaethau sy’n creu archoll mor fach â phosibl, a biosynwyryddion. Gallwn gefnogi ymchwil glinigol, wyddonol neu drawsfudol i gynhyrchu technolegau a phrosesau y gellir eu trosglwyddo i ymarfer clinigol, megis canllawiau, profion diagnostig neu ddyfeisiau meddygol.